본문 바로가기
SMART ANYANG

Trang web chính thức của
Tòa thị chính ANYANG

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin tức mới

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - Title, 내용, Attachment 정보 제공
Thông báo thời gian đăng kí vắng mặt trong cuộc bầu cử Đại biểu Quốc Hội khóa 21
내용 □ Thời gian đăng kí
: Ngày 17.11.2019 (Chủ nhật) ~ Ngày 15.2.2020 (Thứ bảy) [Trong vòng 91 ngày]
□ Đối tượng
: Những người là công dân của nước Đại Hàn Dân Quốc đã đăng kí chứng minh nhân dân và có quyền bầu cử, đã xuất cảnh trước ngày mở cuộc bầu cử và dự định sẽ trở về nước sau ngày bầu cử do đó mong muốn thực hiện bầu cử tại nước ngoài.
□ Nơi đăng kí
: Ủy ban quản lý bầu cử Trung ương hoặc cơ quan có thẩm quyền tại địa phương
□ Phương pháp đăng kí
○ Đăng kí vắng mặt tại trang chủ của Ủy ban quản lý bầu cử Trung ương (http://ova.nec.go.kr)
○ Đăng kí bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền tại địa phương (gửi bưu điện hoặc trực tiếp)

□ Hồ sơ đăng kí : Đơn đăng kí vắng mặt trong nước
□ Liên hệ : Phòng hỗ trợ hành chính quận Manan ☎ 031-8045-3383
Phòng hỗ trợ hành chính quận Dongan ☎ 031-8045-4384
Attachment