본문 바로가기
SMART ANYANG

The Official Website of
ANYANG City Hall

Thông tin sinh hoạt

  1. Thông tin sinh hoạt
  2. Tin tức mới

Tin t?c m?i

Thong tin sinh ho?t > Tin t?c m?i(새소식) 상세보기 - Title, 내용, Attachment 정보 제공
Hỗ trợ lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời cho gia đình năm 2019
내용 □ Thời gian : Ngày 20. 3. ~ 31. 12. 2019 (9 tháng)
□ Số hộ gia đình hỗ trợ : 30 hộ gia đình (3㎾/hộ)
□ Nội dung hỗ trợ(3kW/hộ, nghìn KRW)
Tổng phí lắp đặt:5.600
Hỗ trợ:2.880(Chính phủ 1.680/Tỉnh Gyeonggi 300/Tp Anyang 900)
Tự chi trả:2,720

※ Phí hỗ trợ từ Chính phủ và tỉnh Gyeonggi được chi trả bởi các cơ quan liên quan
○ Tiền điện tiết kiệm hàng tháng : 34.000KRW (lượng điện sử dụng : 315㎾h)
□ Đối tượng hỗ trợ
○ Hộ gia đình sở hữu nhà trên địa bàn thành phố Anyang và có thể lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời
※ Ngoại trừ căn hộ chung cư
□ Cách thức đăng ký
○ Trực tiếp đăng ký tại Phòng Chính sách Kinh tế (tầng 2), Tòa thị chính Anyang
※ Hỗ trợ theo thứ tự được phê duyệt sau khi đăng ký Dự án hỗ trợ nhà ở của
Tập đoàn Quản lý năng lượng Hàn Quốc
□ Liên hệ
○ Phòng Chính sách Kinh tế ☎ 031-8045-2947
○ Phòng Chính sách Năng lượng Khí hậu tỉnh Gyeonggi ☎ 031-8008-6017
○ Trung tâm Năng lượng mới và Tái tạo thuộc Tập đoàn Quản lý năng lượng Hàn Quốc
☎ 1855-3020


Attachment